0 zboží za 0 Kč

Reklamační řád

 Reklamace

 • Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
 • Maximální lhůta určená k vyřízení reklamace je 30 dnů od uplatnění reklamace. Do reklamačního řízení bude přijato zboží kompletní spolu s dokladem o prodeji.
 • Kupující má právo na posouzení reklamace od prodávajícího a na písemné vyjádření,
 • Kupující může uplatnit reklamaci:
  • Emailem na adrese phyto@phyto.cz,
  • Telefonicky na čísle +420 582 334 321
  • Písemně na adrese sídla prodávajícího: Phyto CZ, s.r.o., Dukelská brána 5, 79601 Prostějov
 • Na reklamace, které nebudou uplatněny včas, tj. ihned po zjištění závad bez zbytečného odkladu nebude brán zřetel.